Vakıf Senedi

VAKFIN ADI:

Madde 1– RUMELİ YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM VAKFI’dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi Kırklareli İli, Lüleburgaz ilçesinde olup, adresi YILMAZ MAH. TOPRAK SOK NO:4 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ’dir.İlgili mevzuat çerçevesinde  vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3

 • Başta Trakya-Rumeli bölgemizin ve bölünmez bir bütün teşkil eden ülkemizin, sosyal, kültürel, iktisadi açıdan kalkınması için her türlü çalışmalarda bulunmak, toplumun kültürel ve ilmi yönden gelişmesine hizmet etmek, üstün, vasıflı ve beceri sahibi insanlar yetiştirmek, eğitmek ve topluma kazandırmak gayesiyle, her seviyeden Yurt içinde ve yurt dışında okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite ile ilgili eğitim ve öğretim müesseseleri ve öğrencilerine yardım etmek, karşılıklı karşılıksız burs vermek, başarılı ve çalışkan öğrencileri mükafatlandırmak, öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak,
 • Okul, yurt, lojman, eğitim, spor ve sağlık tesisleri yapmak, üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması ve kurulması için girişimlerde bulunmak suretiyle Türk Millî eğitimine katkıda bulunmak, kurulmuş, kurulacak ve yapılacak bu eğitim tesislerine her türlü yardım ve katkıda bulunmak suretiyle gençlerin eğitim ve sporuna yararlı katkılarda bulunmak
 • Ülke düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak amacı ile toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile millî ve manevî değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak, fertler arasında sevgi, saygı, dayanışma ve sosyal bağları geliştirmek ve topluma yararlı insan olmalarını temin için, ilimle ilgili konular başta olmak üzere benzeri aktüel konularda gerekli araştırmalar yapmak, yaptırmak veya yapılmasına katkı sağlamak
 • Hastalara, düşkünlere, fakirlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak, bunun için kurulmuş, kurulacak ve yapılacak tesislere veya her türlü yardım ve katkı sağlamak, kimsesiz, dul, yetim ve düşkünleri himaye için yapılmış ve yapılacak tesislere her türlü yardım ve katkıyı sağlamak, bu gibi zaruret halindeki kişilere vakfın gelirinin elverdiği ölçüde ayni ve nakdi yardımda bulunmak, bu kişilerin topluma faydalı ve verimli duruma getirilmelerine yardım ederek sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek.
 • Tarihî ve kültürel zenginliklerimizin ülke içinde ve dışında tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, bunların korunması ve saklı olanlarının ortaya çıkarılarak istifadeye sunulması konusunda devlete yardımcı olmak,

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-Vakıf, yukarıda belirtilen gayelere ulaşmak için, kanunlara ve diğer mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

Yurt içinde ve yurt dışında okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite ile ilgili eğitim ve öğretim kurumlan, akademiler, kreş, her türlü fiziksel gelişme merkezleri açmak, eğitim ve öğretim okulları, kurumlan, kolejler, lisans kursları, öğrenci yurtları açmak, yurt dışına öğrenci göndermek, gönderdiği öğrencilerin giderlerini karşılamak, karşılıklı karşılıksız burs vermek, yurt dışından öğrenci kabul etmek, gelen öğrencilerin eğitim, öğretim ve barınma, yeme içme, yol masraflarını vs. giderlerini karşılamak, burs vermek;

Kütüphaneler, konferans salonları tesis etmek veya mevcut olanlara yardım etmek, Uluslar arası üniversiteler ile ilim adamları ile irtibat kurmak, bilgi alış  verişi yapmak, eğitim-öğretim işyerleri ile anlaşmalar yapmak, yurt içinden ve yurt dışından bilim adamları ile ders ve konferans verme-alma konularında anlaşmalar yapmak, konferanslar, seminer, panel, bilimsel toplantılar, bilumum eğitsel ve kültürel faaliyetler tertiplemek, konferans salonu ve merasim, seminer, panel, bayram programı, düğün ve toplantılar yapılabilecek mekanları tesis etmek ve bu yerleri vakfın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,Her türlü sağlık tesisleri, hastane, bakım evi, poliklinik açmak veya açılmasına yardım ve katkı sağlamak, hasta ve düşkünlere yardım amacıyla açtığı veya açılmasına yardım ettiği bu gibi tesislerin çalıştırılmasını sağlamak,Yaz okulları açmak, eğitim ve öğretim amaçlı kamplar düzenlemek, tüm spor dallarında (futbol, basketbol, hentbol, voleybol, yüzme, atıcılık, koşu, tekvando, bilardo, izcilik, at sporları… vesaire) kurslar tertiplemek, faaliyetlerde bulunmak, müsabakalar düzenlemek, spor tesisleri yapmak, geziler tertiplemek, bölgesel bazda kandil geceleri ve bayramlar için törenler, merasimler düzenlemek,Yurt içinde ve yurt dışında geziler tertiplemek,tüm bu konularda alınacak yasal izinler çerçevesinde anlaşmalar yapmak,

Vakıf, gayesine giren her türlü faaliyet ve işlemlerle alakalı olarak ilgili Bakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile tüm resmi ve özel kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler ile yasal izinleri alarak işbirliğinde bulunabilir, gerektiğinde ortak program ve faaliyetler yapabilir veya yapılanlara destek verebilir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5-Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet satma alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir veya birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın- amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehini ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI:

Madde 6-Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından Lüleburgaz 1.Noterliğinden tasdikli 13.11.2012 tarin ve 8093 yevmiye nolu vakıf kuruluş senedinde belirtilen mal varlığıdır.

Vakıf bu kuruluş malvarlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir. Kuruluş malvarlığı, vakfın

kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7-Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8-Mütevelli heyet, işbu vakıf senedi altında kurucu olarak imzaları bulunan gerçek kişiler ile sonradan mütevelli heyete kabul edilecek yeni üyelerden oluşur. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması veya üye sayısın arttırılmasına lüzum görülen hallerde yeni üye belirleme usulü şöyledir:

 • Mütevelli heyetin her bir üyesi, vakfın tescil tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde, herhangi bir sebeple görevi sona erdiğinde yerlerini almasını istedikleri en fazla üç namzedin ad ve soyadı ile iletişim bilgilerinin yer aldığı ve bizzat imzaladıkları bir yazıyı kapalı bir zarf içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına teslim eder. Bu durum ilânihaye devam eder. Üyeler kapalı zarf içinde verdikleri namzetleri diledikleri zaman değiştirebilirler.
 • Yönetim Kurulu, namzet tayin eden mütevelli heyet üyesinin vefatı, istifası veya herhangi bir suretle üyeliğinin sona ermesini takip eden ilk Mütevelli Heyet Toplantısında, namzet tayin eden zarf Divan Başkanlığına sunularak,, tayin edilen namzet veya namzetler Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan Mütevelli Heyet üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunu alan namzet, Mütevelli Heyet üyeliğine seçilmiş olur. Halef olarak üyeliğe seçilen namzedin görevi kabul etmemesi halinde diğer namzet veya namzetlerden toplantıda hazır bulunan mütevelli heyetin yarısından bir fazlasının oyunu alan mütevelli heyet üyesi olur.
 • Mütevelli Heyet üyelerinin namzet göstermemeleri yahut namzet veya namzetlerden hiçbirinin, mütevelli heyet üyeliği için gerekli olan oyu alamamaları veyahut namzetlerden hiçbirinin görevi kabul etmemesi halinde, boşalan
 • mütevelli heyet üyeliğine namzet teklifi, yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu şekilde teklif edilen namzetler de, toplantıya katılan mütevelli heyet üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunu aldıkları takdirde Mütevelli Heyet üyeliğine seçilmiş olur.
 • Mütevelli heyet toplantılarına yapılan çağrıya rağmen 3 defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayanların mütevelli heyet üyeliği hiçbir işlem ve karara gerek kalmadan kendiliğinden düşer. Toplantılara katılmadığı için mütevelli heyet üyeliği sona eren üyenin kapalı zarf içerisinde teklif ettiği namzet veya namzetleri de varsa, teklif edilmemiş sayılır ve Mütevelli heyetin onayına sunulmaz.
 • Üye sayısının arttırılmasına lüzum görüldüğünde veya yukarıda c bendinde belirtilen hallerde; vakıf gayelerini benimsemiş ve vakfa maddi ya da manevi katkı ve desteği sağlayacak yönetim kurulunun teklif edeceği gerçek veya tüzel kişilerden, mütevelli heyet toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile yeni mütevelli heyet üyesini seçer.

MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE TAKSİMİ:

Madde 9- a) Mütevelli heyeti vakfın karar organıdır.

b) Mütevelli heyet toplantıları; Mütevelli heyetçe seçilecek bir başkan ve iki üyeden oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Mütevelli heyet toplantı tutanağı Başkanlık Divanınca imzalanır ve yönetim kurulu tarafından muhafaza edilir.

c) Mütevelli heyetin Toplantı nisabı, üye tamsayısının yarıdan bir fazlası; karar yeter sayısı ise toplantıya katılan mütevellilerin yarıdan bir fazlasıdır. Ancak vakıf senedinde değişiklik, tadil veya ilave yapılabilmesi için karar yeter sayısı, Mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisidir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 10-Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yönetim kurulunu seçmek,
 • Denetim kurulunu seçmek,
 • Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 11-Mütevelli heyetin ilK toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Vakıf Mütevelli heyet olağan toplantısı, senede bir defa olmak üzere, Ocak ayı içerisinde yapılır.

Mütevelli heyet ayrıca görüşülmesi istenen konuları ve gerekçelerini muhtevi yönetim kurulunun kararına veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin görüşülmesi istenen konuları ve gerekçelerini ihtiva eden yazılı talebine istinaden olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en üçte birinin (1/3) yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 12-Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetin 2 (iki) yıllığına seçtiği  5 (Beş) asil ve 2 (İki) yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Ancak Çoğunluk oluşturmamak şartıyla mütevelliler dışında kişilerin de mütevelli heyet kararı ile Yönetim kuruluna seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, bir sekreter bir de muhasip üye ve veznedar seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Çağrılan üyeler ayrılan üyelerin görev süresini tamamlar.Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (Üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevin çekilmiş sayılır ve durum kendisine bildirilerek yerine yedek üye göreve çağrılır.

Toplantı yeter sayısı 3 (Üç) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 13-Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 • Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapar.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı ^birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 • Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemeleri yapar.
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesi ve ilanının sağlar.
 • Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 • Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Mütevelli heyet toplantılarında, dönem ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 • Vakıf gayelerini benimsemiş ve vakfa maddi ya da manevi katkı ve desteği sağlayacak gerçek ve tüzel kişileri, boş bulunan mütevelli heyet üyeliğine teklifte bulunur.
 • ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf içi mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 14-Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 15-Denetim kurulu Mali ve Hukuki konularda görevli ve yetkili olmak üzere, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere mütevelli heyeti dışından iki yıl için seçilecek 3 (Üç) kişiden oluşur. Ayrıca (1 (Bir)) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.Denetim Kurulu tarafından düzenlenen rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (On beş) gün önce mütevelli heyete sunulmak üzere yönetim kurulu başkanlığına verilir. Denetim Kurulu, suç unsuru veya vakfın aleyhine bir tespit yapmış ise Raporunu doğrudan doğruya Mütevelli Heyet Divan Başkanlığına sunabilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 16-Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 17-Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar, yardımlar ile her türlü ölüme bağlı tasarruflar ile vakıf lehine yapılan bağışlar.
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 • Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 • Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun sunulacak hizmetlerden yasa.ar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.
 • Gösteri, şenlik, festival, fuar, spor müsabakaları, kermesler ile her türlü merasim, toplantı ve organizasyonlardan elde edilecek gelirler.
 • Diğer gelirler.

Vakıf uygulama imkânı zor ve iktisadi değeri tartışmalı veya gerçekleşme şartı açık olmayan, iyi niyetle tevili şüpheli bağışları kabul etmeyebilir, bu konuda takdir hakkı yönetim kuruluna aittir.

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18-Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame gelirleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19-Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevell heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkemece verilecek kesinleşmiş karar ile yapılır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 20-Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 21-Bankalarda hesap açma ve kapatma, para çekmede Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 2 (İki) kişinin müştereken imzası bulunur.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 22-Yönetim kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak vakıf amacına uygun şartlı veya şartsız bağışların £abulü için kendi üyelerinden birini veya birkaçını temsilci veya vekil tayin edebilir. lYönetim Kurulu, vakfın menfaatlerini korumak üzere dilediği avukata çift imza ile noterlikten vekâletname verebilir, dilerse azilname ile vekâletteki yetkileri geri alır, iptal eder.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 23-Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde mal varlığının benzer amaçlı hangi vakıf ya da kamu kurumuna devredileceğine Mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile karar verilir. Karar alınamadığı takdirde Lüleburgaz Sosyal Oluşum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne devredilir.

Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkemece verilecek kesinleşmiş karar ile mümkündür.

 

0 Paylaşımlar