Peygamber Efendimizi Sevdirme İle İlegili Yapılan Yayınlar

Önsöz

Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz hamd ve sena­lar…

Alemlere rahmet olarak gönderilen, Rasüller dizisinin son elçisi Hz. Muhammed Mustafa’ya, Ehl-i Beytine, Ashab-ı Kiram’ına sonsuz salat ve selamlar…

Efendimiz(s.a.v) her davranışıyla bizlere örnek olan, Kur’an-ı Kerim’i yaşantısıyla tefsir eden öğretmeni- mizdir.

Efendimiz(s.a.v) biz insanlara dünya ve ahiret mutlu­luğunu tarif eden rehberimizdir.

Bugün yeryüzünde cereyan eden olaylar Efendimiz (s.a.v)’i anlamaya ve anlatmaya insanlık olarak ne ka­dar muhtaç olduğumuzu ortaya koymaktadır.

Bu kitap Efendimiz(s.a.v)’i anlama ve anlatma adına Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında insanımıza ar­mağan edilmek üzere hazırlanmıştır.

Giriş

Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Allah, biz insan­ları en güzel şekilde yaratmış, bizleri üstün yetenek­lerle donatmış, ilahi kitabın muhatabı kılarak onur­landırmış ve bize sorumluluk yüklemiştir. Dünya ha­yatında ise bizi yalnız bırakmamış, inançsızlığın ka­ranlığından çıkarıp iman ve güzel ahlakın aydınlığı­na kavuşturmak için ilahi inayet ve lütuf olarak, biz insanlara peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsanlık tarihiyle birlikte Yüce Allah emir ve ya­saklarını bildirmek için ilk insan ilk peygamber Hz. Adem(as)’ı seçmiştir. Peygamberlerin davetinden uzak kalmış hiçbir millet yoktur. “Her ümmetin bir peygam­beri vardır.”(Yunus 10/47) “Her milletin bir yol gös­tereni vardır.”(er Ra’d 13/7-Fatır35/24) “Biz peygam­berler göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.”(el-İsra 17/15) ayeti kerimeleri bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Yüce Allah insanlığa son ez Rasüller dizisinin son in­cisi Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v) ile seslenmiştir. İn­sanlığa son ilahi mesajını, kurtuluş ipini (Kur’an-ı Ke­rim) Efendimiz (a.s) ile duyurmuştur.

Yüce Allahın insanlığa gönderdiği son ilahi postasına Kur-an ı Kerim i tebliğ eden resuller dizisinin son elçi­si Hz Muhammed (s.a.v).

Kur’an-ı Kerim’in biz insanlar tarafından anlaşılması­nı sağlayantebyin (açıklayan) eden Efendimiz(a.s)’dır. Kur’an-ı Kerim’de namaz kılın, zekat verin, oruç tutun gibi emirlerin içeriğini bizler Peygamber Efendimiz’in Kur’an-ı tefsir eden hadislerinden öğreniyoruz. Efendi­mizin hadislerinden, açıklamalarından namazları kaçar rekat ve hangi zamanlar kılacağımızı, oruca ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğimizi, zekatı hangi mallar­dan ne kadar vereceğimizi Efendimiz(a.s)’in söz ve davranışlarından öğrenebiliyoruz.

Kur’an-ı ta’lim(öğreten) eden Efendimiz(a.s)dır. İba­detlerin yapılışını biz onun hayatından, uygulamaların­dan öğreniyoruz.

Günümüzde moda haline gelen bize Kur’an yeter, Peygamber olmadan biz Kur’an’ın emir ve yasakları­nı anlar ve yaşayabiliriz diyenlere şunu sormak gerekir. Allah Rasülünün Kur’an-ı tefsir(açıklayan) hadisleri ve yaşantısıyla tefsir edişi olmasaydı, bizler Kur’an-ı ne kadar doğru anlar ve doğru yaşayabilirdik.

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin çoğunu ancak Rasülullah’ın başından geçen hadiseler ve bu olayların karşısında o- nun tutumu ve ayetleri uygulamalarıyla tefsir edip açık­lığa kavuşturmasıyla öğrenebiliyoruz.

Unutulmamalıdır ki Rasülullah’ın hayatı; insanlık i- çin, İslam prensip ve ahlakının (hükümlerinin) tümünü sergileyen yegane canlı tablodur.

Çünkü Allah Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’i bü­tün insanlığa rehber ve örnek kıldı. Nitekim Cenab- ı Hak “Sizin için Allah’ın Rasülü’nde (takip edeceği­niz) pek güzel bir örnek vardır.”(Ahzab/21) ayetiyle Efendimiz(a.s)’ın hayatını insanlığa örnek olarak sun­muştur.

İnsanlık, yaratılış gayesini doğru anlamak ve yaşa­mak, dünya ve ahiret dengesini kurmak, Kur’an-ı doğ­ru anlamak ve yaşamak,, Allah’ın rızasını kazanarak cennete yol almak istiyorsa, Rasüller dizisinin son elçi­si ve incisi olan Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v)’i inan­mak ve onun yolunda olmak zorundadır.

TAKDİM

Alemlerin Rabbi olan Allah.a sonsuz hamd ü senalar… Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’ya, Ehl-i Beytine ve Ashab-ı Kiramına sonsuz salat u selamlar… Hepimizin malumu olduğu üzere Allah Rasulü (s) bizim,her davranışıyla bizlere örnek olan kutlu peygamberimiz. Dinimizi nasıl yaşamamız gerektiğini bildiren öğretmenimiz. “Razı olan ve razı olunan insan” olabilmeyi bizzat kendi örnekliğiyle gösteren rehberimiz. Bilgi,ilim,irfan, ahlak duygu,sevgi, şefkat, rahmet pınarımız. Bugün O’nu anlamaya, O’nun sünnetinin yol göstericiliğine ne kadar da muhtacız. Ve tüm insanlığın O’ndan öğreneceği şeyler ne kadar da çok. Bu ihtiyacı göz önünde tutarak Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında “Örnek Kul, Son Rasül Peygamberimiz Efendimiz’’ adıyla O’nun kutlu sözlerinden derlenmiş bir hadis kitapçığıyla,bizler sevgi ve hürmetimizi ifade etmeye çalıştık… Bu kitapçık Peygamberimizin kutlu doğumunu anma günü armağanımızdır.

O’nun Yaşantısı Ve Ahlakı

Hz. Aişe (ra)’ nin ifadesiyle 0,Kur’ân-ı Kerim’in canlanmış şekli idi.Ashab-ı kiram O’nun ahlakını en detaylı şekliyle nakletmişler,böylece O’nun hayatı, savaş meydanlarındaki komutanlık dehalarından evinde yatağına yatış şekline kadar, bütün detayları ile kayda geçmiştir. Bu rivayetlerden bazılarına göre O’nun yaşantı ve ahlakı özetle şöyledir:Alçak gönüllü idi, kibri sevmezdi. “Hıristiyanların Meryemoğlu İsa’yı abartıp tanrılaştırdıkları gibi sakın siz de beni abartmayın.Ben de ancak sizin gibi bir kulum. Bana ‘Allah’ın kulu ve elçisi’ deyin”derdi. Kadın, çocuk, yaşlı herkesin seviyesine iner, onların diliyle konuşur,halleriyle hallenirdi. Girdiği mecliste kendisi için ayağa kalkılmasından hoşlanmaz, boş bulduğu yere otururdu.

Yazar Hakkında

Haşan Gümüş, Edirne ’nin Meriç İlçesi, Serem Köyii’nde, 1956 yılında doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İlk dini bilgileri hafız babasından aldı. Orta öğrenimini Edirne imam Hatip Okulu ’nda, yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek Islâm Enstitüsü ’nde ve Marmara Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi – Kamu Yönetimi Bölümü ’nde yaptı. Çeşitli okullarda öğretmenliklerden sonra, 2004 yılında emekli oldu.

Haşan Gümüş, arkadaşları ile birlikte kurduğu “Edirne Mimar Sinan Vakfı”nda, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine özel dersler ve seminerler vermeye devam ediyor.

Bu kitap, Haşan Gümüş’ün yayınlanmış üçüncü kitabıdır.

0 Paylaşımlar